Nārāyani Stuti:
Litany to the Devi in her various aspects

The fourth and final hymn to the Devi from the Chandi, by Indra and the other devas.

इन्द्रादिकृतनारायणीस्तुतिः
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥१॥
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये॥२॥
त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥३॥
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाःस्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः॥४॥
सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥५॥
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥६॥
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि।
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥७॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥८॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥९॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१०॥
हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि।
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥११॥
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि।
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते॥१२॥
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे।
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥१३॥
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे।
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१४॥
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे।
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१५॥
नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे।
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥१६॥
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले।
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१७॥
शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले।
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१८॥
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे।
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥१९॥
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे।
महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते॥२०॥
मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि।
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते॥२१॥
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥२२॥
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌।
पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥२३॥
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥२४॥
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌।
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव॥२५॥
असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः।
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌॥२६॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥२७॥
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌।
रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥२८॥
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌॥२९॥
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥३०॥
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌।
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥३१॥
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌॥३२॥
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि।
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥३३॥

indrādikṛtanārāyaṇīstutiḥ

devi prapannārtihare prasīda prasīda mātarjagato’khilasya |
prasīda viśveśvari pāhi viśvaṁ tvamīśvarī devi carācarasya ||1||
ādhārabhūtā jagatastvamekā mahīsvarūpeṇa yataḥ sthitāsi |
apāṁ svarūpasthitayā tvayaitadāpyāyate kṛtsnamalaṅghyavīrye ||2||
tvaṁ vaiṣṇavīśaktiranantavīryā viśvasya bījaṁ paramāsi māyā |
sammohitaṁ devi samastametat-tvaṁ vai prasannā bhuvi muktihetuḥ ||3||
vidyāḥ samastāstava devi bhedāḥ striyaḥ samastāḥ sakalā jagatsu |
tvayaikayā pūritamambayaitat kā te stutiḥ stavyaparāparoktiḥ ||4||
sarvabhūtā yadā devī bhuktimuktipradāyinī |
tvaṁ stutā stutaye kā vā bhavantu paramoktayaḥ ||5||
sarvasya buddhirūpeṇa janasya hṛdi saṁsthite |
svargāpavargade devi nārāyaṇi namo’stu te ||6||
kalākāṣṭhādirūpeṇa pariṇāmapradāyini |
viśvasyoparatau śakte nārāyaṇi namo’stu te ||7||
sarvamaṅgalamāṅgalye śive sarvārthasādhike |
śaraṇye tryambake gauri nārāyaṇi namo’stu te ||8||
sṛṣṭisthitivināśānāṁ śaktibhūte sanātani |
guṇāśraye guṇamaye nārāyaṇi namo’stu te ||9||
śaraṇāgatadīnārtaparitrāṇaparāyaṇe |
sarvasyārtihare devi nārāyaṇi namo’stu te ||10||
haṁsayuktavimānasthe brahmāṇīrūpadhāriṇi |
kauśāmbhaḥkṣarike devi nārāyaṇi namo’stu te ||11||
triśūlacandrāhidhare mahāvṛṣabhavāhini |
māheśvarīsvarūpeṇa nārāyaṇi namo’stute ||12||
mayūrakukkuṭavṛte mahāśaktidhare’naghe |
kaumārīrūpasaṁsthāne nārāyaṇi namo’stu te ||13||
śaṅkhacakragadāśārṅgagṛhītaparamāyudhe |
prasīda vaiṣṇavīrūpe nārāyaṇi namo’stu te ||14||
gṛhītogramahācakre daṁṣṭroddhṛtavasundhare |
varāharūpiṇi śive nārāyaṇi namo’stu te ||15||
nṛsiṁharūpeṇogreṇa hantuṁ daityān kṛtodyame |
trailokyatrāṇasahite nārāyaṇi namo’stu te ||16||
kirīṭini mahāvajre sahasranayanojjvale |
vṛtraprāṇahare caindri nārāyaṇi namo’stu te ||17||
śivadūtīsvarūpeṇa hatadaityamahābale |
ghorarūpe mahārāve nārāyaṇi namo’stu te ||18||
daṁṣṭrākarālavadane śiromālāvibhūṣaṇe |
cāmuṇḍe muṇḍamathane nārāyaṇi namo’stu te ||19||
lakṣmi lajje mahāvidye śraddhe puṣṭi svadhe dhruve |
mahārātri mahāmāye nārāyaṇi namo’stu te ||20||
medhe sarasvati vare bhūti bābhravi tāmasi |
niyate tvaṁ prasīdeśe nārāyaṇi namo’stute ||21||
sarvasvarūpe sarveśe sarvaśaktisamanvite |
bhayebhyastrāhi no devi durge devi namo’stu te ||22||
etatte vadanaṁ saumyaṁ locanatrayabhūṣitam |
pātu naḥ sarvabhūtebhyaḥ kātyāyani namo’stu te ||23||
jvālākarālamatyugramaśeṣāsurasūdanam |
triśūlaṁ pātu no bhīterbhadrakāli namo’stu te ||24||
hinasti daityatejāṁsi svanenāpūrya yā jagat |
sā ghaṇṭā pātu no devi pāpebhyo naḥ sutāniva ||25||
asurāsṛgvasāpaṅkacarcitaste karojjvalaḥ |
śubhāya khaḍgo bhavatu caṇḍike tvāṁ natā vayam ||26||
rogānaśeṣānapahaṁsi tuṣṭā ruṣṭā tu kāmān sakalānabhīṣṭān |
tvāmāśritānāṁ na vipannarāṇāṁ tvāmāśritā hyāśrayatāṁ prayānti ||27||
etatkṛtaṁ yatkadanaṁ tvayādya dharmadviṣāṁ devi mahāsurāṇām |
rūpairanekairbahudhātmamūrtiṁ kṛtvāmbike tatprakaroti kānyā ||28||
vidyāsu śāstreṣu vivekadīpeṣvādyeṣu vākyeṣu ca kā tvadanyā |
mamatvagarte’timahāndhakāre vibhrāmayatyetadatīva viśvam ||29||
rakṣāṁsi yatrograviṣāśca nāgā yatrārayo dasyubalāni yatra |
dāvānalo yatra tathābdhimadhye tatra sthitā tvaṁ paripāsi viśvam ||30||
viśveśvari tvaṁ paripāsi viśvaṁ viśvātmikā dhārayasīha viśvam |
viśveśavandyā bhavatī bhavanti viśvāśrayā ye tvayi bhaktinamrāḥ ||31||
devi prasīda paripālaya no’ribhīternityaṁ yathāsuravadhādadhunaiva sadyaḥ |
pāpāni sarvajagatāṁ praśamaṁ nayāśu utpātapākajanitāṁśca mahopasargān ||32||
praṇatānāṁ prasīda tvaṁ devi viśvārtihāriṇi |
trailokyavāsināmīḍye lokānāṁ varadā bhava ||33||