Nārāyani Stuti:
Litany to the Devi in her various aspects

The fourth and final hymn to the Devi from the Chan­di, by Indra and the oth­er devas.

इन्द्रादिकृतनारायणीस्तुतिः
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥१॥
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये॥२॥
त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥३॥
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाःस्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः॥४॥
सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥५॥
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥६॥
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि।
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥७॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥८॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥९॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१०॥
हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि।
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥११॥
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि।
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते॥१२॥
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे।
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥१३॥
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे।
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१४॥
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे।
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१५॥
नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे।
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥१६॥
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले।
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१७॥
शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले।
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१८॥
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे।
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥१९॥
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे।
महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते॥२०॥
मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि।
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते॥२१॥
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥२२॥
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌।
पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥२३॥
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥२४॥
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌।
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव॥२५॥
असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः।
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌॥२६॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥२७॥
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌।
रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥२८॥
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌॥२९॥
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥३०॥
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌।
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥३१॥
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌॥३२॥
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि।
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥३३॥

indrādikṛ­tanārāyaṇīs­tu­tiḥ

devi pra­pan­nār­ti­hare prasī­da prasī­da mātarjagato’khilasya |
prasī­da viśveś­vari pāhi viś­vaṁ tvamīś­varī devi carā­carasya ||1||
ādhārab­hūtā jagatast­vamekā mahīs­varūpeṇa yataḥ sthitāsi |
apāṁ svarū­pasthi­tayā tvayaitadāpyāy­ate kṛt­sna­malaṅghyavīrye ||2||
tvaṁ vaiṣṇavīśak­ti­ranan­tavīryā viś­vasya bījaṁ paramāsi māyā |
sam­mo­hi­taṁ devi samas­tametat-tvaṁ vai prasan­nā bhu­vi muk­ti­hetuḥ ||3||
vidyāḥ samas­tās­ta­va devi bhedāḥ striyaḥ samas­tāḥ sakalā jagat­su |
tvayaikayā pūri­ta­mam­bayai­tat kā te stu­tiḥ stavya­parā­parok­tiḥ ||4||
sarv­ab­hūtā yadā devī bhuk­timuk­tipradāy­inī |
tvaṁ stutā stu­taye kā vā bha­van­tu paramok­tayaḥ ||5||
sar­vasya bud­dhirūpeṇa janasya hṛdi saṁsthite |
svargā­pavar­gade devi nārāyaṇi namo’stu te ||6||
kalākāṣṭhādirūpeṇa par­iṇāmapradāyi­ni |
viś­vasy­oparatau śak­te nārāyaṇi namo’stu te ||7||
sar­va­maṅ­galamāṅ­ga­lye śive sarvārthasād­hike |
śaraṇye tryam­bake gau­ri nārāyaṇi namo’stu te ||8||
sṛṣṭisthi­tiv­ināśānāṁ śak­tib­hūte sanā­tani |
guṇāśraye guṇa­maye nārāyaṇi namo’stu te ||9||
śaraṇā­gatadīnār­ta­paritrāṇa­parāyaṇe |
sar­vasyār­ti­hare devi nārāyaṇi namo’stu te ||10||
haṁsayuk­tavimā­nas­the brah­māṇīrū­pad­hāriṇi |
kauśāmb­haḥkṣarike devi nārāyaṇi namo’stu te ||11||
triśūla­can­drāhid­hare mahāvṛṣab­havāhi­ni |
māheś­varīs­varūpeṇa nārāyaṇi namo’stute ||12||
mayūrakukkuṭavṛte mahāśaktidhare’naghe |
kaumārīrū­pasaṁsthāne nārāyaṇi namo’stu te ||13||
śaṅkha­cakra­gadāśārṅ­gagṛhī­ta­paramāyud­he |
prasī­da vaiṣṇavīrūpe nārāyaṇi namo’stu te ||14||
gṛhī­togramahā­cakre daṁṣṭrod­dhṛ­tava­sund­hare |
varāharūpiṇi śive nārāyaṇi namo’stu te ||15||
nṛsiṁharūpeṇo­greṇa han­tuṁ daityān kṛtodyame |
trailoky­a­trāṇasahite nārāyaṇi namo’stu te ||16||
kirīṭi­ni mahā­va­jre sahas­ranayano­jj­vale |
vṛtraprāṇa­hare cain­dri nārāyaṇi namo’stu te ||17||
śivadūtīs­varūpeṇa hatadaityamahābale |
gho­rarūpe mahārāve nārāyaṇi namo’stu te ||18||
daṁṣṭrākarālavadane śiromālāvib­hūṣaṇe |
cāmuṇḍe muṇḍa­math­ane nārāyaṇi namo’stu te ||19||
lakṣ­mi laj­je mahāvidye śrad­dhe puṣṭi svad­he dhruve |
mahārātri mahāmāye nārāyaṇi namo’stu te ||20||
med­he saras­vati vare bhūti bābhravi tāmasi |
niy­ate tvaṁ prasīdeśe nārāyaṇi namo’stute ||21||
sar­vas­varūpe sarveśe sar­vaśak­ti­saman­vite |
bhayeb­hyas­trāhi no devi durge devi namo’stu te ||22||
etat­te vadanaṁ saumyaṁ locana­trayab­hūṣi­tam |
pātu naḥ sarv­ab­hūteb­hyaḥ kātyāyani namo’stu te ||23||
jvālākarāla­matyu­gra­maśeṣā­surasū­danam |
triśūlaṁ pātu no bhīterb­hadrakāli namo’stu te ||24||
hinas­ti daity­ate­jāṁsi sva­nenāpūrya yā jagat |
sā ghaṇṭā pātu no devi pāpeb­hyo naḥ sutāni­va ||25||
asurāsṛg­vasā­paṅkacarci­taste karo­jj­valaḥ |
śub­hāya khaḍ­go bha­vatu caṇḍike tvāṁ natā vayam ||26||
rogā­naśeṣā­na­pa­haṁsi tuṣṭā ruṣṭā tu kāmān sakalān­ab­hīṣṭān |
tvāmāśritānāṁ na vipan­narāṇāṁ tvāmāśritā hyāśray­atāṁ prayān­ti ||27||
etatkṛ­taṁ yatkadanaṁ tvayādya dhar­mad­viṣāṁ devi mahā­surāṇām |
rūpairanekair­bahud­hāt­mamūr­tiṁ kṛtvām­bike tat­prakaroti kānyā ||28||
vidyā­su śāstreṣu vivekadīpeṣvādyeṣu vākyeṣu ca kā tvadanyā |
mamatvagarte’timahāndhakāre vibhrā­may­atyeta­datī­va viś­vam ||29||
rakṣāṁsi yatro­grav­iṣāś­ca nāgā yatrārayo dasyubalāni yatra |
dāvā­na­lo yatra tathāb­d­hi­mad­hye tatra sthitā tvaṁ paripāsi viś­vam ||30||
viśveś­vari tvaṁ paripāsi viś­vaṁ viśvāt­mikā dhārayasīha viś­vam |
viśveśa­vandyā bha­vatī bha­van­ti viśvāśrayā ye tvayi bhak­ti­nam­rāḥ ||31||
devi prasī­da paripālaya no’ribhīternityaṁ yathā­suravad­hā­dad­hu­nai­va sadyaḥ |
pāpāni sar­va­ja­gatāṁ praśa­maṁ nayāśu utpā­tapāka­jan­itāṁś­ca mahopasargān ||32||
praṇatānāṁ prasī­da tvaṁ devi viśvār­ti­hāriṇi |
trailokyavās­ināmīḍye lokānāṁ varadā bha­va ||33||