Rāma-Nāma-Sankirtanam:
The 108 Names of Rāma

We sing the 108 names of Sri Rama month­ly, usu­al­ly on the first Sat­ur­day of the month, after evening arati. All are wel­come to join us. Swa­mi Brah­manan­da insti­tut­ed this tra­di­tion in monas­ter­ies of the Rama­kri­shna Order. Tra­di­tion­al­ly it is sung on Ekadashi days. We include here the San­skrit Text, Eng­lish translit­er­a­tion, and also Ben­gali translit­er­a­tion. Audio record­ings can be heard and down­loaded here. After the singing, we share a pot-luck veg­e­tar­i­an sup­per.

श्रीरामनामसंकीर्तनम्
श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि।
तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः॥
ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः।

स्तवः

वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥१॥

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तःस्थमीश्वरम्॥२॥

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥३॥

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ।
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ॥४॥

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥५॥

यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः
यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः।
यत्पादप्लवमेव भाति हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥६॥

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः।
मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा॥७॥

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्।
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं॥८॥

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं
वैराग्याम्बुजभास्करं त्वघहरं ध्वान्तापहं तापहम्।
मोहाम्भोधरपुञ्जपाटनविधौ खेसम्भवं शङ्करं
वन्दे ब्रह्मकुले कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्॥९॥

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं
पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम्।
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥१०॥

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ।
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवन्तौ हितौ
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥११॥

ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा।
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्॥१२॥

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्॥१३॥

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्।
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्॥१४

आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनं।
द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्॥१५॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्।
आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि॥१६॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पक आसने मणिमये वीरासने संस्थितम्।
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्॥१७॥

प्रार्थना
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥
ॐ श्रीसीता-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न-हनुमत्समेत-
श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः॥

संकीर्तनम्

(बालकाण्डम्)
१. शुद्धब्रह्मपरात्पर राम।
२. कालात्मकपरमेश्वर राम॥
३. शेषतल्पसुखनिद्रित राम।
४. ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम॥
५. चण्डकिरणकुलमण्डन राम।
६. श्रीमद्दशरथनन्दन राम॥
७. कौशल्यासुखवर्धन राम।
८. विश्वामित्रप्रियधन राम॥
९. घोरताटकाघातक राम।
१०. मारीचादिनिपातक राम॥
११. कौशिकमखसंरक्षक राम।
१२. श्रीमदहल्योद्धारक राम॥
१३. गौतममुनिसम्पूजित राम।
१४. सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम॥
१५. नाविकधावितमृदुपद राम।
१६. मिथिलापुरजनमोहक राम॥
१७. विदेहमानसरञ्जक राम।
१८. त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम॥
१९. सीतार्पितवरमालिक राम।
२०. कृतवैवाहिककौतुक राम॥
२१. भार्गवदर्पविनाशक राम।
२२. श्रीमदयोध्यापालक राम॥

(अयोध्याकाण्डम्)
२३. अगणितगुणगणभूषित राम।
२४. अवनीतनयाकामित राम॥
२५. राकाचन्द्रसमानन राम।
२६. पितृवाक्याश्रितकानन राम॥
२७. प्रियगुहविनिवेदितपद राम।
२८. तत्क्षालितनिजमृदुपद राम॥
२९. भरद्वाजमुखनन्दक राम।
३०. चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम॥
३१. दशरथसन्ततचिन्तित राम।
३२. कैकेयीतनयार्थित राम॥
३३. विरचितनिजपितृकर्मक राम।
३४. भरतार्पितनिजपादुक राम॥

(अरण्यकाण्डम्)
३५. दण्डकवनजनपावन राम।
३६. दुष्टविराधविनाशन राम॥
३७. शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम।
३८. अगस्त्यनुग्रहवर्धित राम॥
३९. गृध्राधिपसंसेवित राम।
४०. पञ्चवटीतटसुस्थित राम॥
४१. शूर्पणखार्तिविधायक राम।
४२. खरदूषणमुखसूदक राम॥
४३. सीताप्रियहरिणानुग राम।
४४. मारीचार्तिकृदाशुग राम॥
४५. विनष्टसीतान्वेषक राम।
४६. गृध्राधिपगतिदायक राम॥
४७. शबरीदत्तफलाशन राम।
४८. कबन्धबाहुच्छेदक राम॥

(किष्किन्धाकाण्डम्)
४९. हनुमत्सेवितनिजपद राम।
५०. नतसुग्रीवाभीष्टद राम॥
५१. गर्वितवालिसंहारक राम।
५२. वानरदूतप्रेषक राम॥
५३. हितकरलक्ष्मणसंयुत राम।

(सुन्दरकाण्डम्)
५४. कपिवरसन्ततसंस्मृत राम॥
५५. तद्गतिविघ्नध्वंसक राम।
५६. सीताप्राणाधारक राम॥
५७. दुष्टदशाननदूषित राम।
५८. शिष्टहनूमद्भूषित राम॥
५९. सीतावेदितकाकावन राम।
६०. कृतचूडामणिदर्शन राम॥
६१. कपिवरवचनाश्वासित राम।

(युद्धकाण्डम्)
६२. रावणनिधनप्रस्थित राम॥
६३. वानरसैन्यसमावृत राम।
६४. शोषितसरिदीशार्थित राम॥
६५. विभीषणाभयदायक राम।
६६. पर्वतसेतुनिबन्धक राम॥
६७. कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम।
६८. राक्षससङ्घविमर्दक राम॥
६९. अहिमहिरावणचारण राम।
७०. संहृतदशमुखरावण राम॥
७१. विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम।
७२. खस्थितदशरथवीक्षित राम॥
७३. सीतादर्शनमोदित राम।
७४. अभिषिक्तविभीषणनत राम॥
७५. पुष्पकयानारोहण राम।
७६. भरद्वाजाभिनिषेवण राम॥
७७. भरतप्राणप्रियकर राम।
७८. साकेतपुरीभूषण राम॥
७९. सकलस्वीयसमानत राम।
८०. रत्नलसत्पीठास्थित राम॥
८१. पट्टाभिषेकालङ्कृत राम।
८२. पार्थिवकुलसम्मानित राम॥
८३. विभीषणार्पितरङ्गक राम।
८४. कीशकुलानुग्रहकर राम॥
८५. सकलजीवसंरक्षक राम।
८६. समस्तलोकाधारक राम॥

(उत्तरकाण्डम्)
८७. आगतमुनिगणसंस्तुत राम।
८८. विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम॥
८९. सीतालिङ्गननिर्वृत राम।
९०. नीतिसुरक्षितजनपद राम॥
९१. विपिनत्याजितजनकज राम।
९२. कारितलवणासुरवध राम॥
९३. स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम।
९४. स्वतनयकुशलवनन्दित राम॥
९५. अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम।
९६. कालावेदितसुरपद राम॥
९७. आयोध्यकजनमुक्तिद राम।
९८. विधिमुखविबुधानन्दक राम॥
९९. तेजोमयनिजरूपक राम।
१००. संसृतिबन्धविमोचक राम॥
१०१. धर्मस्थापनतत्पर राम।
१०२. भक्तिपरायणमुक्तिद राम॥
१०३. सर्वचराचरपालक राम।
१०४. सर्वभवामयवारक राम॥
१०५. वैकुण्ठालयसंस्थित राम।
१०६. नित्यानन्दपदस्थित राम॥
१०७. राम राम जय राजा राम।
१०८. राम राम जय सीता राम॥

भजनम्
भयहर मङ्गल दशरथ राम।
जय जय मङ्गल सीता राम॥
मङ्गलकर जय मङ्गल राम।
सङ्गतशुभविभवोदय राम॥
आनन्दामृतवर्षक राम।
आश्रितवत्सल जय जय राम॥
रघुपति राघव राजा राम।
पतितपावन सीता राम॥

स्तवः
कनकाम्बर कमलासनजनकाखिल- धाम।
सनकादिकमुनिमानससदनानघ भूम॥
शरणागतसुरनायकचिरकामित काम।
धरणीतलतरण दशरथनन्दन राम॥
पिशिताशनवनितावधजगदानन्द राम।
कुशिकात्मजमखरक्षण चरिताद्भुत राम॥
धनिगौतमगृहिणीस्वजदघमोचन राम।
मुनिमण्डलबहुमानित पदपावन राम॥
स्मरशासनसुशरासनलघुभञ्जन राम।
नरनिर्जरजनरञ्जन सीतापति- राम॥
कुसुमायुधतनुसुन्दर कमलानन राम।
वसुमानितभृगुसम्भवमदमर्दन राम॥
करुणारसवरुणालय नतवत्सल राम।
शरणं तव चरणं भवहरणं मम राम॥

श्रीरामप्रणामः
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥
रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥

श्रीहनुमत्प्रणामः
अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि॥१॥

गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम्।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्॥२॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्॥३॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्॥४॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि॥५॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्।
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम्॥६॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्।
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्॥७॥

इति अष्टोत्तरशतनामरामायणं समाप्तम्

Translit­er­at­ed
(hope to add some hyphens lat­er)

śrī-rāma-nāma-saṁkīr­tanam

śrīnāthe jānakīnāthe abhedaḥ paramāt­mani|
tathāpi mama sar­vas­vaḥ rāmaḥ kamalalo­canaḥ||
om śrī rāmacan­drāya namaḥ|

stavaḥ
varṇānā­marthasaṅghānāṁ rasānāṁ chan­dasāmapi|
maṅ­galānāṁ ca kartārau vande vāṇīvināyakau||1||

bhavānīśaṅka­rau vande śrad­dhāviśvāsarūpiṇau|
yāb­hyāṁ vinā na paśyan­ti sid­dhā svāntaḥsthamīśvaram||2||

vande bod­hamayaṁ nityaṁ guruṁ śaṅkararūpiṇam|
yamāśri­to hi vakro’pi can­draḥ sar­va­tra vandyate||3||

sītārā­maguṇa­grāma­puṇyāraṇyav­i­hāriṇau|
vande viśud­dhav­i­jñā­nau kavīśvarakapīśvarau||4||

udb­havasthi­ti­saṁhārakāriṇīṁ kleśahāriṇīm|
sar­vaśreyaskarīṁ sītāṁ nato’haṁ rāmavallabhām||5||

yan­māyā­vaśavar­ti viś­va­makhi­laṁ brah­mā­dide­vā­surāḥ
yat­sattvā­damṛṣai­va bhāti sakalaṁ raj­jau yathāherbhra­maḥ|
yat­pā­daplavame­va bhāti hi bhavāmb­hod­hestitīrṣā­vatāṁ
vande’haṁ tamaśeṣakāraṇa­paraṁ rāmākhyamīśaṁ harim||6||

prasan­natāṁ yā na gatāb­hiṣekataḥ
tathā na mam­lau vanavāsaduḥkhataḥ|
mukhām­bu­jaśrīraghu­nan­danasya me
sadās­tu sā mañjulamaṅgalapradā||7||

nīlām­bu­jaśyā­malako­ma­lāṅ­gaṁ sītāsamāro­pi­tavāmab­hāgam|
pāṇau mahāsāyakacārucā­paṁ namā­mi rāmaṁ raghuvaṁśanāthaṁ||8||

mūlaṁ dhar­mataror­viveka­jal­ad­heḥ pūrṇen­dumā­nan­dadaṁ
vairā­gyām­bu­jab­hāskaraṁ tvagha­haraṁ dhvān­tā­pa­haṁ tāpa­ham|
mohāmb­hod­hara­puñ­japāṭanavid­hau khe­samb­havaṁ śaṅkaraṁ
vande brah­makule kalaṅkaśa­manaṁ śrīrāmabhūpapriyam||9||

sān­drā­nan­da­pay­o­dasaub­ha­gatanuṁ pītām­baraṁ sun­daraṁ
pāṇau bāṇaśarāsanaṁ kaṭi­lasat­tūṇīrab­hāraṁ varam|
rājīvāy­at­alo­canaṁ dhṛ­ta­jaṭājūṭe­na saṁśob­hi­taṁ
sītālakṣ­maṇasaṁyu­taṁ pathi­gataṁ rāmāb­hirā­maṁ bhaje||10||

kun­dendī­vara­sun­darā­vat­i­bal­au vijñā­nad­hāmāvub­hau
śob­hāḍhyau varad­hanvin­au śruti­n­u­tau govipravṛn­dapriyau|
māyāmānuṣarūpiṇau raghu­va­rau sad­dhar­ma­van­tau hitau
sītān­veṣaṇatat­pa­rau pathi­gatau bhak­tipradau tau hi naḥ||11||

brah­māmb­hod­hisamudb­havaṁ kali­ma­la­prad­hvaṁsanaṁ cāvyayaṁ
śrī­mac­cha­mb­hu­mukhen­dusun­dar­avare saṁśob­hi­taṁ sar­vadā|
saṁsārā­mayab­heṣa­jaṁ sumad­hu­raṁ śrījā­nakījī­vanaṁ
dhanyāste kṛti­naḥ piban­ti satataṁ śrīrāmanāmāmṛtam||12||

śān­taṁ śāś­vatamaprameya­managhaṁ nirvāṇaśān­tipradaṁ
brah­māśamb­huphaṇīn­dra­sevya­maniśaṁ vedān­tavedyaṁ vib­hum|
rāmākhyaṁ jagadīś­varaṁ suragu­ruṁ māyā­manuṣyaṁ har­iṁ
vande’haṁ karuṇākaraṁ raghu­varaṁ bhūpālacūḍāmaṇim||13||

kekīkaṇṭhāb­hanīlaṁ suravar­avi­lasad­viprapādāb­jaci­h­naṁ
śob­hāḍhyaṁ pītavas­traṁ sarasi­janayanaṁ sar­vadā suprasan­nam|
pāṇau nārā­cacā­paṁ kap­inikarayu­taṁ band­hunā sevyamā­naṁ
naumīḍyaṁ jānakīśaṁ raghu­vara­maniśaṁ puṣpakārūḍharāmam||14||

ārtānāmār­ti­han­tāraṁ bhītānāṁ bhayanāśanaṁ|
dviṣatāṁ kāladaṇḍaṁ taṁ rāmacan­draṁ namāmyaham||15||

śrīrāghavaṁ daśarathāt­ma­jamaprameyaṁ
sītā­patiṁ raghukulān­va­yarat­nadī­pam|
ājānubāhu­mar­avin­dadalāy­atākṣaṁ
rāmaṁ niśā­car­avināśakaraṁ namāmi||16||

vaide­hīsahi­taṁ suradru­matale haime mahā­maṇḍape
mad­hye puṣ­pa­ka āsane maṇi­maye vīrāsane saṁsthi­tam|
agre vācay­ati prab­hañ­jana­sute tattvaṁ munīndraiḥ paraṁ
vyākhyā­taṁ bharatādib­hiḥ parivṛ­taṁ rāmaṁ bha­je śyāmalam||17||

prārthanā
nānyā spṛhā raghu­pate hṛdaye’smadīye
satyaṁ vadā­mi ca bhavā­nakhilān­tarāt­mā|
bhak­tiṁ pray­ac­cha raghupuṅ­ga­va nirb­harāṁ me
kāmā­di­doṣarahi­taṁ kuru mānasaṁ ca||

om śrīsītā-lakṣ­maṇa-bhara­ta-śatrugh­na-hanu­mat­sameta-
śrī-rāmacan­dra-parabrah­maṇe namaḥ||

saṁkīr­tanam

bālakāṇḍam
1 śud­dhabrahma­parāt­para rāma|
2 kālāt­maka­para­meś­vara rāma||
3 śeṣatal­pa­sukhanidri­ta rāma|
4 brah­mādya­ma­ra­prārthi­ta rāma||
5 caṇḍaki­raṇaku­la­maṇḍana rāma|
6 śrī­mad­daśarathanan­dana rāma||
7 kauśa­lyā­sukhavard­hana rāma|
8 viśvāmi­trapriyad­hana rāma||
9 gho­r­atāṭakāghā­ta­ka rāma|
10 mārīcā­dinipā­ta­ka rāma||
11 kauśika­makhasaṁrakṣa­ka rāma|
12 śrī­mada­ha­ly­o­d­dhāra­ka rāma||
13 gau­ta­ma­mu­nisam­pūji­ta rāma|
14 sura­mu­ni­vara­gaṇasaṁs­tu­ta rāma||
15 nāvikad­hāvi­ta­mṛdu­pa­da rāma|
16 mith­ilāpu­ra­janamo­ha­ka rāma||
17 vide­hamā­nasarañ­ja­ka rāma|
18 tryam­bakakār­muk­ab­hañ­ja­ka rāma||
19 sītār­pi­tavaramā­li­ka rāma|
20 kṛtavaivāhikakau­tu­ka rāma||
21 bhār­gavadarpavināśa­ka rāma|
22 śrī­ma­day­o­d­hyāpāla­ka rāma||

ayo­d­hyākāṇḍam
23 agaṇitaguṇa­gaṇab­hūṣi­ta rāma|
24 avanī­tanayākāmi­ta rāma||
25 rākā­can­drasamā­nana rāma|
26 pitṛvākyāśri­takā­nana rāma||
27 priyaguhavinived­i­ta­pa­da rāma|
28 tatkṣāl­i­tani­jamṛdu­pa­da rāma||
29 bharad­vā­ja­mukhanan­da­ka rāma|
30 cit­rakūṭā­drinike­tana rāma||
31 daśarathas­an­tat­ac­in­ti­ta rāma|
32 kaikeyī­tanayārthi­ta rāma||
33 virac­i­tani­japitṛkar­ma­ka rāma|
34 bharatār­pi­tani­japā­du­ka rāma||

araṇyakāṇḍam
35 daṇḍaka­vana­janapā­vana rāma|
36 duṣṭavirād­hav­ināśana rāma||
37 śarab­haṅ­ga­sutīkṣṇārci­ta rāma|
38 agastyanu­gra­havard­hi­ta rāma||
39 gṛdhrād­hipasaṁ­se­vi­ta rāma|
40 pañ­cavaṭī­taṭa­susthi­ta rāma||
41 śūr­paṇakhārtivid­hāya­ka rāma|
42 kharadūṣaṇa­mukhasū­da­ka rāma||
43 sītāpriya­har­iṇānu­ga rāma|
44 mārīcār­tikṛdāśu­ga rāma||
45 vinaṣṭasītān­veṣa­ka rāma|
46 gṛdhrād­hip­a­gatidāya­ka rāma||
47 śabarī­dat­taphalāśana rāma|
48 kaband­habāhuccheda­ka rāma||

kiṣkind­hākāṇḍam
49 hanu­mat­se­vi­tani­japa­da rāma|
50 nata­sug­rīvāb­hīṣṭa­da rāma||
51 garvi­tavālisaṁhāra­ka rāma|
52 vānaradū­tapreṣa­ka rāma||
53 hitakar­alakṣ­maṇasaṁyu­ta rāma|

sun­darakāṇḍam
54 kapi­varas­an­tatasaṁs­mṛ­ta rāma||
55 tadga­tivigh­nad­hvaṁsa­ka rāma|
56 sītāprāṇād­hāra­ka rāma||
57 duṣṭadaśā­nanadūṣi­ta rāma|
58 śiṣṭa­hanū­madb­hūṣi­ta rāma||
59 sītāved­i­takākā­vana rāma|
60 kṛtacūḍā­maṇi­darśana rāma||
61 kapi­var­ava­canāśvāsi­ta rāma|

yud­dhakāṇḍam
62 rāvaṇanid­hanaprasthi­ta rāma||
63 vānara­sainyasamāvṛ­ta rāma|
64 śoṣi­tasaridīśārthi­ta rāma||
65 vib­hīṣaṇāb­hayadāya­ka rāma|
66 par­vatase­tu­ni­band­ha­ka rāma||
67 kumb­hakarṇaśiraccheda­ka rāma|
68 rākṣasasaṅghav­i­mar­da­ka rāma||
69 ahimahirā­vaṇacāraṇa rāma|
70 saṁhṛ­tadaśa­mukharā­vaṇa rāma||
71 vid­hib­hava­mukha­sur­asaṁs­tu­ta rāma|
72 khasthi­tadaśarathavīkṣi­ta rāma||
73 sītā­darśanamodi­ta rāma|
74 abhiṣik­tavib­hīṣaṇana­ta rāma||
75 puṣ­pakayānāro­haṇa rāma|
76 bharad­vājāb­hiniṣe­vaṇa rāma||
77 bharat­aprāṇapriyakara rāma|
78 sāke­ta­purīb­hūṣaṇa rāma||
79 sakalasvīyasamā­na­ta rāma|
80 rat­nalasat­pīṭhāsthi­ta rāma||
81 paṭṭāb­hiṣekālaṅkṛ­ta rāma|
82 pārthivaku­lasam­māni­ta rāma||
83 vib­hīṣaṇār­pi­taraṅ­ga­ka rāma|
84 kīśakulānu­gra­hakara rāma||
85 sakala­jī­vasaṁrakṣa­ka rāma|
86 samastalokād­hāra­ka rāma||

uttarakāṇḍam
87 āgata­mu­ni­gaṇasaṁs­tu­ta rāma|
88 viśru­tadaśakaṇṭhodb­ha­va rāma||
89 sītāliṅ­gananirvṛ­ta rāma|
90 nītisurakṣi­ta­jana­pa­da rāma||
91 vip­inatyāji­ta­janaka­ja rāma|
92 kāri­ta­lavaṇā­suravad­ha rāma||
93 svar­gataśam­bukasaṁs­tu­ta rāma|
94 svatanayakuśala­vanan­di­ta rāma||
95 aśvamed­hakratudīkṣi­ta rāma|
96 kālāved­i­ta­sur­a­pa­da rāma||
97 āyo­d­hyaka­jana­muk­ti­da rāma|
98 vid­himukhav­ibud­hā­nan­da­ka rāma||
99 tejo­mayani­jarū­pa­ka rāma|
100 saṁsṛtiband­hav­i­mo­ca­ka rāma||
101 dhar­mas­thā­panatat­para rāma|
102 bhak­ti­parāyaṇa­muk­ti­da rāma||
103 sar­vacarā­cara­pāla­ka rāma|
104 sarv­ab­havā­mayavāra­ka rāma||
105 vaikuṇṭhālayasaṁsthi­ta rāma|
106 nityā­nan­da­padasthi­ta rāma||
107 rāma rāma jaya rājā rāma|
108 rāma rāma jaya sītā rāma||

bha­janam
bhaya­hara maṅ­gala daśaratha rāma|
jaya jaya maṅ­gala sītā rāma||
maṅ­galakara jaya maṅ­gala rāma|
saṅ­gataśub­hav­ib­havo­daya rāma||
ānandāmṛ­tavarṣa­ka rāma|
āśri­ta­vat­sala jaya jaya rāma||
raghu­pati rāgha­va rājā rāma|
pati­tapā­vana sītā rāma||

stavaḥ
kanakām­bara kamalāsana­janakākhi­la- dhā­ma|
sanakādika­mu­nimā­nasasadanā­nagha bhū­ma||
śaraṇā­gata­sur­anāyakaci­rakāmi­ta kāma|
dharaṇī­ta­lataraṇa daśarathanan­dana rāma||
piśitāśana­van­itā­vad­ha­ja­gadā­nan­da rāma|
kuśikāt­ma­ja­makharakṣaṇa car­itādb­huta rāma||
dhani­gau­ta­m­agṛhiṇīs­va­jadaghamo­cana rāma|
muni­maṇḍal­abahumāni­ta padapā­vana rāma||
smaraśāsana­suśarāsanalaghub­hañ­jana rāma|
naranir­jara­ja­narañ­jana sītā­pati- rāma||
kusumāyud­hatanusun­dara kamalā­nana rāma|
vasumānitab­hṛ­gusamb­hava­madamar­dana rāma||
karuṇārasavaruṇālaya nata­vat­sala rāma|
śaraṇaṁ tava caraṇaṁ bhava­haraṇaṁ mama rāma||

śrīrāmapraṇā­maḥ
āpadāma­pa­hartāraṁ dātāraṁ sar­vasam­padām|
lokāb­hirā­maṁ śrīrā­maṁ bhūyo bhūyo namāmya­ham||
rāmāya rāmacan­drāya rāmab­hadrāya ved­hase|
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ pataye namaḥ||

śrīhanu­mat­praṇā­maḥ
atulita­bal­ad­hā­maṁ svarṇaśailāb­hade­haṁ
danu­ja­vanakṛśānuṁ jñān­inā­ma­gra­gaṇyam|
sakalaguṇanid­hā­naṁ vānarāṇā­mad­hīśaṁ
raghu­pa­ti­varadū­taṁ vāta­jā­taṁ namāmi||1||

goṣ­padīkṛ­tavārāśiṁ maśakīkṛ­tarākṣasam|
rāmāyaṇamahāmālārat­naṁ vande’nilātmajam||2||

añjanā­nan­danaṁ vīraṁ jānakīśokanāśanam|
kapīśa­makṣa­han­tāraṁ vande laṅkābhayaṅkaram||3||

ullaṅghya sind­hoḥ salilaṁ salīlaṁ
yaḥ śokavah­niṁ janakāt­ma­jāyāḥ|
ādāya tenai­va dadāha laṅkāṁ
namā­mi taṁ prāñjalirāñjaneyam||4||

mano­javaṁ māru­tat­ulyave­g­aṁ
jiten­driyaṁ bud­dhi­matāṁ var­iṣṭham|
vātāt­ma­jaṁ vānarayūthamukhyaṁ
śrīrā­madū­taṁ śirasā namāmi||5||

āñjaneya­matipāṭalā­nanaṁ
kāñ­canā­drika­manīyav­i­gra­ham|
pāri­jā­tatarumūlavāsi­naṁ
bhā­vayā­mi pavamānanandanam||6||

yatra yatra raghunāthakīr­tanaṁ
tatra tatra kṛta­mas­takāñ­jal­im|
vāṣ­pavāri­paripūrṇalo­canaṁ
māru­tiṁ nama­ta rākṣasāntakam||7||

iti aṣṭot­taraśatanā­marāmāyaṇaṁ samāp­tam

 

And, in Ben­gali script…

||শ্রীরামনামসংকীর্তনম্ ||
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি |
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ||
ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায নমঃ |

 স্তবঃ

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি |
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনাযকৌ ||১||

ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ |
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধা স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্ ||২||

বন্দে বোধমযং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্ |
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে ||৩||

সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ |
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ||৪||

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্ |
সর্বশ্রেযস্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্ ||৫||

যন্মাযাবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ
যত্সত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ |
যত্পাদপ্লবমেব ভাতি হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্ ||৬||

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ |
মুখাম্বুজশ্রীরঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মন্জুলমঙ্গলপ্রদা ||৭||

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্ |
পাণৌ মহাসাযকচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ||৮||

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্ |
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খেসম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলে কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিযম্ ||৯||

সান্দ্রানন্দপযোদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীরভারং বরম্ |
রাজীবাযতলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ||১০||

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিযৌ |
মাযামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবন্তৌ হিতৌ
সীতান্বেষণতত্পরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ ||১১||

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যযং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা |
সংসারামযভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীমনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্ ||১২||

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেযমনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্ |
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মাযামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূডামণিম্ ||১৩||

কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরুবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনযনং সর্বদা সুপ্রসন্নম্ |
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢরামম্ ||১৪||

আর্তানামার্তিহন্তারং ভীতানাং ভযনাশনম্ |
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্ ||১৫||

শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেযং সীতাপতিং রঘুকুলান্বযরত্নদীপম্ |
আজানুবাহুমরবিন্দদলাযতাক্ষং রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি ||১৬||

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিমযে বীরাসনে সংস্থিতম্ |
অগ্রে বাচযতি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরং
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ||১৭||

প্রার্থনা
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদযেঽস্মদীযে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা |
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ ||
ওঁ শ্রীসীতা-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-হনুমত্সমেত-শ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ ||

অথ সংকীর্তনম্ |

বালকাণ্ডম্
১. শুদ্ধব্রহ্মপরাত্পর রাম |
২. কালাত্মকপরমেশ্বর রাম ||
৩. শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম |
৪. ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম ||
৫. চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম |
৬. শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম ||
৭. কৌশল্যাসুখবর্ধন রাম |
৮. বিশ্বামিত্রপ্রিযধন রাম ||
৯. ঘোরতাটকাঘাতক রাম |
১০. মারীচাদিনিপাতক রাম ||
১১. কৌশিকমখসংরক্ষক রাম |
১২. শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম ||
১৩. গৌতমমুনিসম্পূজিত রাম |
১৪. সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম ||
১৫. নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম |
১৬. মিথিলাপুরজনমোহক রাম ||
১৭. বিদেহমানসরঞ্জক রাম |
১৮. ত্র্যম্বককার্মুকভঞ্জক রাম ||
১৯. সীতার্পিতবরমালিক রাম |
২০. কৃতবৈবাহিককৌতুক রাম ||
২১. ভার্গবদর্পবিনাশক রাম |
২২. শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম ||

অযোধ্যাকাণ্ডম্
২৩. অগণিতগুণগণভূষিত রাম |
২৪. অবনীতনযাকামিত রাম ||
২৫. রাকাচন্দ্রসমানন রাম |
২৬. পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন রাম ||
২৭. প্রিযগুহবিনিবেদিতপদ রাম |
২৮. তত্ক্ষালিতনিজমৃদুপদ রাম ||
২৯. ভরদ্বাজমুখনন্দক রাম |
৩০. চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন রাম ||
৩১. দশরথসন্ততচিন্তিত রাম |
৩২. কৈকেযীতনযার্থিত রাম ||
৩৩. বিরচিতনিজপিতৃকর্মক রাম |
৩৪. ভরতার্পিতনিজপাদুক রাম ||

অরণ্যকাণ্ডম্
৩৫. দণ্ডকবনজনপাবন রাম |
৩৬. দুষ্টবিরাধবিনাশন রাম ||
৩৭. শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণার্চিত রাম |
৩৮. অগস্ত্যনুগ্রহবর্ধিত রাম ||
৩৯. গৃধ্রাধিপসংসেবিত রাম |
৪০. পঞ্চবটীতটসুস্থিত রাম ||
৪১. শূর্পণখার্তিবিধাযক রাম |
৪২. খরদূষণমুখসূদক রাম ||
৪৩. সীতাপ্রিযহরিণানুগ রাম |
৪৪. মারীচার্তিকৃদাশুগ রাম ||
৪৫. বিনষ্টসীতান্বেষক রাম |
৪৬. গৃধ্রাধিপগতিদাযক রাম ||
৪৭. শবরীদত্তফলাশন রাম |
৪৮. কবন্ধবাহুচ্ছেদক রাম ||

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্
৪৯. হনুমত্সেবিতনিজপদ রাম |
৫০. নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম ||
৫১. গর্বিতবালিসংহারক রাম |
৫২. বানরদূতপ্রেষক রাম ||
৫৩. হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম |

সুন্দরকাণ্ডম্
৫৪. কপিবরসন্ততসংস্মৃত রাম ||
৫৫. তদ্গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম |
৫৬. সীতাপ্রাণাধারক রাম ||
৫৭. দুষ্টদশাননদূষিত রাম |
৫৮. শিষ্টহনূমদ্ভূষিত রাম ||
৫৯. সীতাবেদিতকাকাবন রাম |
৬০. কৃতচূডামণিদর্শন রাম ||
৬১. কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম |

যুদ্ধকাণ্ডম্
৬২. রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম ||
৬৩. বানরসৈন্যসমাবৃত রাম |
৬৪. শোষিতসরিদীশার্থিত রাম ||
৬৫. বিভীষণাভযদাযক রাম |
৬৬. পর্বতসেতুনিবন্ধক রাম ||
৬৭. কুম্ভকর্ণশিরচ্ছেদক রাম |
৬৮. রাক্ষসসঙ্ঘবিমর্দক রাম ||
৬৯. অহিমহিরাবণচারণ রাম |
৭০. সংহৃতদশমুখরাবণ রাম ||
৭১. বিধিভবমুখসুরসংস্তুত রাম |
৭২. খস্থিতদশরথবীক্ষিত রাম ||
৭৩. সীতাদর্শনমোদিত রাম |
৭৪. অভিষিক্তবিভীষণনত রাম ||
৭৫. পুষ্পকযানারোহণ রাম |
৭৬. ভরদ্বাজাভিনিষেবণ রাম ||
৭৭. ভরতপ্রাণপ্রিযকর রাম |
৭৮. সাকেতপুরীভূষণ রাম ||
৭৯. সকলস্বীযসমানত রাম |
৮০. রত্নলসত্পীঠাস্থিত রাম ||
৮১. পট্টাভিষেকালঙ্কৃত রাম |
৮২. পার্থিবকুলসম্মানিত রাম ||
৮৩. বিভীষণার্পিতরঙ্গক রাম |
৮৪. কীশকুলানুগ্রহকর রাম ||
৮৫. সকলজীবসংরক্ষক রাম |
৮৬. সমস্তলোকাধারক রাম ||

উত্তরকাণ্ডম্
৮৭. আগতমুনিগণসংস্তুত রাম |
৮৮. বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব রাম ||
৮৯. সীতালিঙ্গননির্বৃত রাম |
৯০. নীতিসুরক্ষিতজনপদ রাম ||
৯১. বিপিনত্যাজিতজনকজ রাম |
৯২. কারিতলবণাসুরবধ রাম ||
৯৩. স্বর্গতশম্বুকসংস্তুত রাম |
৯৪. স্বতনযকুশলবনন্দিত রাম ||
৯৫. অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত রাম |
৯৬. কালাবেদিতসুরপদ রাম ||
৯৭. আযোধ্যকজনমুক্তিদ রাম |
৯৮. বিধিমুখবিবুধানন্দক রাম ||
৯৯. তেজোমযনিজরূপক রাম |
১০০. সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম ||
১০১. ধর্মস্থাপনতত্পর রাম |
১০২. ভক্তিপরাযণমুক্তিদ রাম ||
১০৩. সর্বচরাচরপালক রাম |
১০৪. সর্বভবামযবারক রাম ||
১০৫. বৈকুণ্ঠালযসংস্থিত রাম |
১০৬. নিত্যানন্দপদস্থিত রাম ||
১০৭. রাম রাম জয রাজা রাম |
১০৮. রাম রাম জয সীতা রাম ||

ভজনম্
ভযহর মঙ্গল দশরথ রাম |
জয জয মঙ্গল সীতা রাম ||
মঙ্গলকর জয মঙ্গল রাম |
সঙ্গতশুভবিভবোদয রাম ||
আনন্দামৃতবর্ষক রাম |
আশ্রিতবত্সল জয জয রাম ||
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম |
পতিতপাবন সীতা রাম ||

স্তবঃ
কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল- ধাম |
সনকাদিকমুনিমানসসদনানঘ ভূম ||
শরণাগতসুরনাযকচিরকামিত কাম |
ধরণীতলতরণ দশরথনন্দন রাম ||
পিশিতাশনবনিতাবধজগদানন্দ রাম |
কুশিকাত্মজমখরক্ষণ চরিতাদ্ভুত রাম ||
ধনিগৌতমগৃহিণীস্বজদঘমোচন রাম |
মুনিমণ্ডলবহুমানিত পদপাবন রাম ||
স্মরশাসনসুশরাসনলঘুভঞ্জন রাম |
নরনির্জরজনরঞ্জন সীতাপতি- রাম ||
কুসুমাযুধতনুসুন্দর কমলানন রাম |
বসুমানিতভৃগুসম্ভবমদমর্দন রাম ||
করুণারসবরুণালয নতবত্সল রাম |
শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম ||

শ্রীরামপ্রণামঃ
আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্ |
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূযো ভূযো নমাম্যহম্ ||
রামায রামচন্দ্রায রামভদ্রায বেধসে |
রঘুনাথায নাথায সীতাযাঃ পতযে নমঃ ||

শ্রীহনুমত্প্রণামঃ
অতুলিতবলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ |
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ||১||
গোষ্পদীকৃতবারাশিং মশকীকৃতরাক্ষসম্ |
রামাযণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ||২||
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্ |
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভযঙ্করম্ ||৩||
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজাযাঃ |
আদায তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেযম্ ||৪||
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিযং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ |
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ||৫||
আঞ্জনেযমতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীযবিগ্রহম্ |
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবযামি পবমাননন্দনম্ ||৬||
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্ |
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ||৭||

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামাযণং সমাপ্তম্ |