Under the Gentle Breeze of Mercy (Arūpa sāyare)
by Swami Premeshananda

This beau­ti­ful hymn was writ­ten about Sri Rama­kri­shna by Swa­mi Pre­me­shanan­da. The Eng­lish trans­la­tion is by Swa­mi Ashokanan­da.

Under the gen­tle breeze of mer­cy,
Waves have risen in the Ocean of Form­less­ness;
Merged in the undi­vid­ed, with­out begin­ning or end,
Thou, through Thine inscrutable pow­er,
Hast assumed a human form.

On the side of the mind there is a realm unknown
Where nei­ther the sun nor the moon can enter,
But even there Thine infi­nite smile
Sheds its rays and lumines with charm­ing light.

Thy body is made of love
And puts to shame the God of Beau­ty;
And what sweet light Thine eyes bestrew!
Who­ev­er sees Thee longs to offer at Thy feet
His body, life and mind.

Many ages, come and gone, have await­ed Thee,
But today all doubts have van­ished;
Oh, receive the gift of all I have—
I ded­i­cate my life to serve Thee!

Transliterated

Arū­pa sāyare līlā lahari uṭhi­la mṛdu­la karuṇā-bāy,
 ādi antahīn akhaṇḍe bilīn māyāy dhar­ile mān­a­ba-kāy||
Man­er opāre kothā kon deś śaśi tapan­er nāhi parabeś,
 taba hāsi raśi kiraṇa baraṣi ujale sethāo cāru bib­hāy||
Pre­mer e tanu atanu gañ­jana ki mad­hu­ra bib­hā bikaśe nayana,
 je here se jan tanu-prān-man caraṇe arpaṇa karite cāy;
Tomāri āśāy kata juga gata saṁśaya jata āji tiro­hi­ta,
 jā āche āmār laha upahār sa̐̐pinu jībana taba sebāy||

Original Bengali

( খাম্বাজ—চৌতাল )
অরূপ সায়রে লীলা-লহরি উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
 আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায় ॥
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
 তব হাসিরাশি কিরণ বরষি উজলে সেথাও চারু বিভায় ॥
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
 যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ মন, চরণে অর্পণ করিতে চায়;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
 যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায় ॥
                          —স্বামী প্রেমেশানন্দ